• فارسى
  • English
021-887 44 199 info@shahinmafsal.com

Skip Navigation Linksمحصولات/محصولات مخابرات/درپوش هاي حرارتي مخابراتي

دسته بندي ها :

Skip Navigation Linksدرپوش هاي حرارتي مخابراتي

در پوش پلي اولفين که ابعاد آن در اثر حرارت متجاوز از 125ºC تا اندازه مورد نظر کاهش خواهد يافت، يک لايه چسب در داخل آن سبب آب بندي مناسب کابل شده و از ورود رطوبت و گرد و غبار جلوگيري مي کند. اين پوشش در مقابل عوامل جوي، خوردگي، الکتريسيته و ضربه مقاوم مي باشد و در دو نوع والودار (SAV) و بدون والو (SA) عرضه مي شود.

اندکپ
نقشه اندکپ
نقشه اندکپ

End Cap Ha (min) Hb (max)
سايز
SH SA 0 14 4.5
SH SA 1 25 8.5
SH SA 2 36 15
SH SA 3 55 25
SH SA 4 80 40
SH SA 5 102 60
SH SA 6 124 60
SH SA 1 V 25 8.5
SH SA 2 V 36 15
SH SA 3 V 55 25
SH SA 4 V 80 40
SH SA 5 V 102 60
SH SA 6 V 124 60
  قطر داخلي قبل از شرينک قطر داخلي بعد از شرينک
2015 AIT: Powered By SHM.Co

This page was served at
سه شنبه 03 بهمن ماه 1396