• فارسى
  • English
021-887 44 199 info@shahinmafsal.com

دسته بندي ها :

Skip Navigation Linksمفصل حرارتي

مفصل حرارتي
Heat shrinkable joint
مفصل حرارتي جهت اتصال دو كابل به كار مي رود.
اجزاي اين مفصلها شامل :
• دوراهه جهت اتصال هادي كابل ها
• كنترل كننده ميدان الكتريكي شامل : نوار و تيوب حرارتي استرس كنترل
• سيستم عايق كننده شامل: تيوبهاي حرارتي عايق
• سيستم آب بندي كننده شامل: تيوب حرارتي براي عايق كردن كابل و حفاظت آن از رطوبت و عوامل جوي
• سيستم ارت كابل شامل : قطعاتي جهت ارت كردن شيلد و آرمور وسرب كابلها
• مطابق با استانداردهاي : HD 628 و HD629.1 و IEC 60502-4
 

اين مفصل ها در انواع زير قابل ارائه هستند :


- مفصل جهت كابل پليمري ( خشك ) : GLS  
- مفصل تبديلي جهت اتصال كابل آغشته به روغن به كابل خشك : GLM
- مفصل روغني مناسب كابل هاي آغشته به روغن : GLC
- مفصل خشك تبديلي جهت اتصال كابل سه كور به كابل تك كور : GLT
کد نوع عایق   کد تعداد کور آغشته به روغن
S خشک   63 تک کور آغشته به روغن
C آغشته به روغن
64 سه کور آغشته به روغن
کد نوع شیلد   کد ولتاژ (kV)
W وایری (کابل خشک) 7 برای 2.7kV
T نواری (کابل خشک)   12 برای 12kV
- شیلد آغشته به روغن 17 برای 17.5Kv
کد تعداد کور خشک   24 برای 24kV
85 تک کور خشک 36 برای 36kV
75 سه کور خشک کد زره (2)
کد زره (1) LS خشک سربدار
EZ آرموردار خشک - خشک بدون سرب
E بدون آرمور خشک EZ آغشته به روغن تک سرب
- آرمور آغشته به روغن J آغشته به روغن سه سرب

سایزکابل جهت مفصل بدون آرمور تک کور خشک
7.2 kV 12 kV 17.5 kV & 24 kV 36 kV
35-50 35-50 25-35 25-35
70-120 70-120 50-120 50-120
150-240 150-240 150-240 150
300 300 300 185-240
400-500 400-500 400-500 300
630 630 630 400-500
-- -- -- 630
سایزکابل جهت مفصل آرمور تک کور خشک
7.2 kV 12 kV 17.5 kV & 24 kV 36 kV
-- 35-50 25-50 25-70
70-120 70-120 50-120 50-120
150-240 150-240 150-240 150
300 300 300 185-240
400-500 400-500 400-500 300
630 630 630 400-500
-- -- -- 630
سایزکابل جهت مفصل بدون آرمور سه کور خشک
7.2 kV 12 kV 17.5 kV & 24 kV 36 kV
35-70 25-70 25-50 25-70
95-120 95-120 70-120 95-120
150 150 150 150
185-300 185-300 185-300 185-300
400 400 400 --
سایزکابل جهت مفصل آرموردار سه کور خشک
7.2 kV 12 kV 17.5 kV & 24 kV 36 kV
35-70 25-70 25-50 25-70
95-120 95-120 70-120 95-120
150 150 150 150
185-300 185-300 185-300 185-300
400 400 400 --
سایز کابل جهت مفصل آغشته به روغن سه کور تک سرب
7.2 kV 12 kV 17.5 kV & 24 kV 36 kV
35-70 35-70 25-50 25-70
95-120 95-120 70-95 95-120
150-185 150-185 120 150
240-300 240-300 150-185 18-240
400-500 400 240-300 300
-- -- 400 400
سایز کابل جهت مفصل آغشته به روغن سه کورسه سرب
7.2 kV 12 kV 17.5 kV & 24 kV 36 kV
35-70 35-70 25 25-50
50-70 95 35 70-95
95-120 120-150 50 120-150
150 185-240 70-150 185-300
185-300 300 185-240 --
400 400 300 --
-- -- 400 --
 
کد نوع کابل
M کابل خشک به کابل آغشته به روغن
T کابل حشک به کابل خشک
کد نوع کابل
63/E سه کور آغشته به روغن سه سرب به تک کور خشک بدون آرمور
63/EZ سه کور آغشته به روغن سه سرب به تک کور خشک آرموردار
76/E سه کور آغشته به روغن سه سرب به سه کور خشک بدون آرمور
76/EZ سه کور آغشته به روغن سه سرب به سه کور خشک آرموردار
66/E سه کور آغشته به روغن تک سرب به تک کور خشک بدون آرمور
66/EZ سه کور آغشته به روغن تک سرب به تک کور خشک آرموردار
75/E سه کور آغشته به روغن تک سرب به سه کور خشک بدون آرمور
75/EZ سه کور آغشته به روغن تک سرب به سه کور خشک آرموردار
64/E تک کور آغشته به روغن تک سرب به تک کور خشک بدون آرمور
64/EZ تک کور آغشته به روغن تک سرب به تک کور خشک آرموردار
65/E1 سه کور خشک آرموردار به تک کور خشک آرموردار
65/E2 سه کور خشک آرموردار به تک کور خشک بدون آرمور
65/E3 سه کور خشک بدون آرمور به تک کور خشک بدون آرمور
65/E4 سه کور خشک بدون آرمور به تک کور خشک آرموردار
 
فرم درخواست اطلاعات محصول

لطفا اطلاعات درخواستی مورد نظر را مشخص کنید:

 دیگر:    


در خواست شما به مسئول مربوطه ارجا داده می‌شود بعد از بررسی اطلاعات با شما تماس گرفه خواهد شد.
 
2015 AIT: Powered By SHM.Co

This page was served at
سه شنبه 03 بهمن ماه 1396