• فارسى
  • English
021-887 44 199 info@shahinmafsal.com

دسته بندي ها :

Skip Navigation Linksسرکابل حرارتي

سرکابلهاي حرارتي
Heat shrinkable terminations
سرکابل هاي حرارتي جهت اتصال کابلهاي فشار قوي و متوسط به تجهيزات برقي استفاده مي شود.
سرکابلهاي حرارتي به دو نوع تقسيم مي شوند:
- سرکابل فشار ضعيف ( تا ولتاژ 1kV)
- سرکابل فشار متوسط ( تا ولتاژ 36kV)
در اين سرکابل ها از روکش Heat shrink که اساسا از پلي اتيلن کراس لينک شده تهيه مي شود استفاده شده و تا ولتاژ 36kV مي توان از اين سرکابل ها استفاده کرد.
مزايا :
- به آساني نصب مي شود
- از يک نوع سرکابل براي چند سايز نزديک به هم مي توان استفاده کرد

- از پليمر مقاوم به اشعه UV و آنتي تراک تهيه شده است که در اثر تماس مستقيم با اشعه خورشيد آسيب نديده و مقاومت عايقي بسيار خوبي دارد.

 

سرکابل حرارتي تک کور
مطابق استاندارد:

CENELEC HD 629.1
CENELEC HD 628
IEC 60502-4


سرکابل حرارتي سه کور
 
کد نوع عایق   کد محل قرار گیری سرکابل
S خشک   I داخلی
C آغشته به روغن
E هوایی
کد نوع شیلد   کد ولتاژ (kV)
82 وایری (کابل خشک) 7 برای 2.7kV
84 نواری (کابل خشک)   12 برای 12kV
56 کابل آغشته به روغن 17 برای 17.5Kv
کد تعداد کور   24 برای 24kV
E تک کور 36 برای 36kV
T سه کور کد زره (2)
کد زره (1) LS خشک سربدار
Z خشک آرموردار - خشک بدون سرب
- خشک بدون آرمور EZ آغشته به روغن تک سرب
- آغشته به روغن J آغشته به روغن سه سرب

سایزسرکابل جهت سرکابل بدون آرمور تک کور خشک
2.7 kV 12 kV & 17.5 kV 24 kV 36 kV
16-35 16-25 25-50 25-35
50-70 35-50 70 50-70
95-120 70-120 95-150 95-120
150-240 150-185 185-300 150-185
300-500 240-300 400-630 240-300
630-1000 400-630 800-100 400-500
-- 800-100 -- 630
-- -- -- 800-100
سایز جهت سرکابل آرمور تک کور خشک
2.7 kV 12 kV & 17.5 kV 24 kV 36 kV
16-25 16 25-35 25-35
35-70 25-35 50-70 50-70
95-120 50-120 95-120 95-150
150-240 150-185 150-185 185
300-500 240-300 240-300 240-300
630-100 400-630 400-630 400
-- 800-1000 800-1000 500-630
-- -- -- 800-1000
سایز جهت سرکابل بدون آرمور و آرموردار سه کور خشک
2.7 kV 12 kV & 17.5 kV 24 kV 36 kV
25-35 16-25 16 35-50
50-120 35-70 25-35 70-95
150-240 95-120 50-70 120
300-500 150-185 95-120 150-185
-- 240 150-185 240-300
-- 300-400 240-300 400
-- -- 400 --
سایز جهت سرکابل سه کور آغشته به روغن تک سرب
2.7 kV 12 kV & 17.5 kV 24 kV 36 kV
16-35 16 25-35 35-95
50-70 25-35 50-70 120-185
95-120 50-70 95-185 240-400
150 95 240-300 500
185-240 120-185 400 --
300-400 240-400 500 --
-- 500 -- --
سایز جهت سرکابل سه کور آغشته به روغن سه سرب
2.7 kV 12 kV & 17.5 kV 24 kV 36 kV
25-35 16-25 16 35-50
50-120 35-70 25-35 70-95
150-240 95-120 50-70 120
300-500 150-185 95-120 150-185
-- 240 150-185 240-300
-- 300-400 240-300 400
-- -- 400 --
فرم درخواست اطلاعات محصول

لطفا اطلاعات درخواستی مورد نظر را مشخص کنید:

 دیگر:    


در خواست شما به مسئول مربوطه ارجا داده می‌شود بعد از بررسی اطلاعات با شما تماس گرفه خواهد شد.
 
2015 AIT: Powered By SHM.Co

This page was served at
سه شنبه 03 بهمن ماه 1396