• فارسى
  • English
021-887 44 199 info@shahinmafsal.com

دسته بندي ها :

Skip Navigation Linksدوراهه

از دوراهه به منظور اتصال هادي دو کابل به يکديگر استفاده مي شود. جنس دوراهه براي کابل هاي مسي مس قلع اندود و براي کابل هاي آلومينيومي از آلومينيوم است و همچنين براي اتصال کابل هاي مسي به آلومينيومي از دوراهه بي متال استفاده مي شود...
دوراهه
از دوراهه به منظور اتصال هادي دو کابل به يکديگر استفاده مي شود. جنس دوراهه براي کابل هاي مسي مس قلع اندود و براي کابل هاي آلومينيومي از آلومينيوم است و همچنين براي اتصال کابل هاي مسي به آلومينيومي از دوراهه بي متال استفاده مي شود. دوراهه مسي از لوله مسي بدون درز با خلوص 99.5% و بر اساس استاندارد DIN 46267 و دوراهه هاي آلومينيومي از لوله آلومينيوم با مشخصات فوق بر اساس همين استاندارد توليد مي شوند که در اثر پرس هيچگونه ترک يا شکاف مويي در آنها ايجاد نمي گردد.وسط هر دوراهه يک نشانگر (سنبه ) وجود دارد که موجب سهولت در نصب آن مي شود. روي هر دوراهه علائم زير حک شده است :
- مقطع هادي مناسب براي دوراهه
- علامت اختصاري شرکت شاهين مفصل SH.M
انواع دوراهه توليد شرکت به شرح زير است :
• دوراهه مسي
• دوراهه آلومينيومي
• دوراهه بي متال
جدول بسته بندي دوراهه، تعداد در هر کارتن
استاندارد CU کوتاه Cu استاندارد Al سايز
7000 - - 6
5000 - - 10
1000 1500 - 16
1000 1000 500 25
500 500 300 35
400 500 200 50
350 350 200 70
200 250 150 95
150 250 120 120
100 150 100 150
100 150 70 185
100 100 300 240
60 60 180 300
50 50 - 400
50 - - 500
16 - - 630

2015 AIT: Powered By SHM.Co

This page was served at
سه شنبه 03 بهمن ماه 1396